economist

حاضرین درسایت

ما 267 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

یادداشت مخاطبین و کارشناسان سایت

روستای نارباغی همچنان در تاریکی بسرمی برد برق، امروزه به يکي از نيازهاي ضروري زندگي بشر مي باشد و به طوري که زندگي کردن بدون آن براي انسان غير ممکن شده
ملاک تشخیص انتقادهای منصفانه از غیر منصفانه نقش ارزشمند و تاثیرگذار رسانه در جهان غیرقابل انکار است و آنها باید دقت داشته باشند
چگونه یک کسب و کار کوچک و پر درآمد راه اندازی کنیم ؟ بقلم مهندس امير ابوالمعصوم برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک چه چیزهایی را باید بدانیم ؟

مطبوعات و رسانه هاي ساوه وزرنديه

ماهنامه نارستان شهرداري ساوه در بهمن ماه منتشرشد ماهنامه سراسري شهرداري ساوه دربهمن ماه ۹۶ منتشرشد
شماره۵۳۱۹ روزنامه جام جم ويژه نامه شهرستان ساوه منتشرشد عباس كريمي سرپرستي مطبوعات  شهرستان ساوه و زرنديه ضمن اعلام این خبر گفت :
شماره ۵۲۸۵ ويژه نامه روزنامه جام جم در۸ دي ماه منتشرشد عباس كريمي سرپرستي مطبوعات  شهرستان ساوه و زرنديه ضمن اعلام این خبر گفت :
شماره ۵۲۴۷ ويژه نامه روزنامه جام جم درآبان ماه منتشرشد عباس كريمي سرپرست مطبوعات و جرايد كثيري انتشاردر شهرستان ساوه و زرنديه ضمن اعلام این خبر گفت :
شماره پنجم ماهنامه ارتباطات مرکزی(ساوه و زرندیه ) درآذر ماه منتشرشد محمدمسعود امانی مديرمسئول ماهنامه ارتباطات در شهرستانهای ساوه وزرندیه ؛ ضمن اعلام این خبر گفت :

مهندس محمد احسان کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری؛ شهر داري می تواند از عملیات  ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه  ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته است بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیري نماید

در خشت اول جلوي ساخت و ساز غیر مجاز را نگیرند به طبع در مناطقی که مستعدبراي شکل گیري حاشیه نشینی است هر صبح شاهد روییدن ساختمانهاي غیر رسمی در آن مناطق خواهیم بود که به مرور زمان تبدیل به یک منطقه حاشیه نشینی می شوند. لیکن حقوق موضوعه ، که از آن جمله قانون شهرداري می باشد حقوق و تکالیفی را براي شهروندان و شهرداري پیش بینی نموده است که به دلیل آمرانه بودن مقررات حقوق عمومی و از جمله مقررات شهري ، کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مکلف به رعایت آن می باشند. از جمله وظایف شهرداري ها صدور پروانه ساختمانی براي کلیه ساختمانهائی احداثی شهرها میباشد لیکن باتوجه به موارد مذکور از اشکالات وابهامات قانونی وارده به کمیسیون ماده 100 حدود اختیارات این کمیسیون در عدم

توانائی به رسیدگی تخلفات خارج از محدوده شهري و حریم آن می باشد و اگر مقررات دیگري در این زمینه موجود نباشد می توان بیان کرد که خارج از محدوده شهري و حریم آن عملیات ساختمانی تخلف محسوب نمی شود . ثانیا عملیات ساختمانی بدون مجوز که قبلاخارج از محدوده شهر و حریم آن صورت پذیرفته و به دلیل توسعه شهر در محدوده شهري قرار گرفته قابل رسیدگی در کمیسیون مربوطه نبوده و نمی توان به استناد آن مجازاتهاي تخریب و جریمه را براي مالکان آن در نظر گرفت مگر آنکه مالکان آن پس از قرارگرفتن ملک در محدوده شهر بدون مجوز اقدام به تجدید بنا نمایند که در همین حدود قابل رسیدگی می باشد. لذا در صورت افزایش حریم شهري ، حاشیه نشینی یکی از معضلات اساسی مدیریت شهري است نقش هیاتهاي حل اختلاف ثبتی نیز در این امر حائزاهمیت است . علیرغم آنکه قانونگذار تحت شرایطی خاص مطابق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت امکان ارائه سند رسمی مالکیت پیش بینی کرده است لیکن در عمل بسیاري از موارد این مقررات رعایت نشده و به صرف گزارش هاي کارشناسان مربوطه مبنی بر اینکه در محل ملک قبلا اعیانی احداثی موجود بوده وبا توجه به ارائه سندهاي عادي  قولنامه و غیر رسمی اقدام به صدور سند رسمی مالکیت می نمایند و توجهی به منشا مالکیت فرد و نحوه انتقال آن و یا رعایت اصول شهر سازي در ساخت و ساز محل ندارند . از این روست که وجود سند رسمی در دست ساکنین محلهاي غیر رسمی حقی براي آنها ایجاد می نماید طبق ماده 8 قانون منع واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن ... مصوب 1381 کلیه سازمانها ،

موسسات و شرکتهاي تامین کننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظایر آنها خطوط و انشعاب ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پاپان کار معتبر واگذار می نمایند و واگذاري امتیاز یاد شده به واحدهاي مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که غیر مجاز بعد از این احداث می شود ممنوع است. موارد مذکور پاره اي از قوانین ومقرراتی هستند که در حاشیه شهر ها و حاشیه نشینی می توان اعمال کردومشکلات حاشیه نشینی وشهرداری وشهرسازی را حل کرد.

Template Design:Dima Group
Tool tip