economist

بقلم" علی دیل کارشناس علوم سیاسی" روز 21تیرماه درتاریخ به نام روز حجاب و عفاف نام گذاری شده است

علت این نامگذاری به صفحه ای تلخ وپراز زخم تاریخ کشور مان برمی‌گردد که هیچ وقت ازذهنمان پاک نخواهد شد  در روز 21تیرماه 1314 به دستور رضا خان قلدر مردمی را که درمسجد گوهر شاد در اعتراض به کشف حجاب اجباری تجمع کرده بودند حمله کردند و آنها را به خاک و خون کشیدن تا داغی تا ابد ماندگارازخاندان پهلوی در دل مردم این کشور همیشه سربلند به یاد گار بماند امام خمینی(ره) در این باره می‌گوید نقشه این بود که با توطئه کشف حجاب در زمان قلدر نافهم رضا خان این قشر عزیز را که جامعه رابایدبسازند تبدیل کنند به یک قشری که فاسد کنند جامعه رابا توجه به این جمله به راحتی می توان به عمق فاجعه وکاری که رضا خان دست نشانده می خواست با عزت زنان این مملکت انجام دهد را به خوبی فهمید و درک کرد که البته باهوشمندی زنان غيور کشور مان تیرش به سنگ خوردودر آخر نکته ای را به دشمنان این مرزوبوم که حجاب و عفاف زنان کشورم را هدف گرفته اند را یادآور می‌شوم زنان کشورم سالها قبل با دادن خون وبه عزا نشستن همسر وبچه‌هایشان چادر مشکی یشان را که از بانوی دو عالم به زنان سرزمینم ارث رسیده است را حفظ کرده اند و امثال شما نمی توانند آن را از زنان کشورم بگیرند از تاریخ درس عبرت بگیرید وهمانطور که تمام جوامع بین المللی اعم از علمی فرهنگی ورزشی زنان سرزمینم رابا حجاب اسلامی شناخته اند وبه آن احترام می‌گذارند شما نیز بپذیرید و آن را الگویی کنید برای زنان خود بلکه ازفسادی که گریبان گیر شما شده است نجات یابید

Template Design:Dima Group
Tool tip