economist

سید عباس طباطبایی حسینی مدیر مسئول هفته نامه سیما نگار؛بهداشت،درمان و آموزش برای همگان اجباری و از ابتدایی ترین و مهم ترین وظایف دولتهاست واین به دلیل اهمیت و ضرورت حفظ سلامت و جلوگیری از بیماری و مفسده در افراد و به تبع آن جامعه است.

غذا و دارو،پیشگیری و درمان،واکسینه و ایزوله اصطلاحاتی تخصصی اند که ذهن هرشنونده ای را متوجه و معطوف به حوزه بهداشت و درمان و پزشکی می کنند و کاربردآنها در حوزه های دیگر شاید به نظر بسیاری افراد موزن و متناسب نیاید اما آنچه بسیار مهم می نمایاند نقش عملیاتی این اصطلاحات در سلامت فرد وجامعه است.پس می توان گفت کاربرد این اصطلاحات در هر حوزه ای که به سلامت و جلوگیری از فساد در فرد و جامعه بینجامد ناموزون نیست که از آن جمله مدیریت،فرهنگ،اجتماع و اجرا است.با مطالعه در مورد مدیریت امور در کشورها متوجه می شویم که در بخشهای مختلف اعتقادات و عملکردهای متفاوتی دارند بعضی بر غذا و بعضی بر دارو تاکید دارند ،برخی بیشتر بر پیشگیری و برخی بر درمان تمرکز می کنند.برخی بر ایزوله معتقدند وبرخی بیشتر بر واکسینه کردن تاکید دارند که این تصمیمات تنها در حوزه بهداشت و درمان نیست و بخشهای تئوریکی،اجرایی،مدیریتی و ...را نیز شامل می شوند که بدون توجه به ضرورت شمول کامل آنها هریک نقاط قوت و ضعف خود را دارند و نکته مدیریت قابل توجه در اداره امور این است که هر اصل و روش متقن و مبرهنی هر چند مهم و لازم به تنهایی ضامن صحت و سلامت فرد و جامعه نخواهد بود و بی شک سلامت فرد و جامعه در بهره گیری درست از مجموع اصول و روشها نهفته است و توجه صرف به یک یا چند اصل و روش دلیل بر بی نیازی از دیگر اصول و روشها نیست. ولذا در امور اداری و مدیریتی نیز چنانچه به اصطلاحات تخصصی لازم جهت سلامت فرد و سازمان توجه دقیق،به جا و مناسب شود دیگر  تهدیدی متوجه سلامت جامعه نخواهد بوددر مورد مفاسد اداری و مالی که اخیرا شاهد آن بوده ایم علاوه بر ضعف اعتقادی،تربیتی و آموزشی برخی مدیران و کارکنان ایشان ممکن است بخشی ناشی از ضعف برخی قوانین در حیطه اجرا و امکان نادیده گرفتن آنهاباشد،بخشی ناشی از بی توجهی به برخی اصول و روشها وعدم التزام به بهره گیری به جا و متناسب  از آن اصول باشد،بخشی ناشی از عدم وجود استراتژ ی های پیشگیرانه لازم جهت جلوگیری از تخلفات در مراحل مختلف کار از آغاز تا پایان هر گونه اقدام باشد،بخشی ناشی از عدم نظارت کافی بر عملکرد مدیران و عوامل زیر دستی ایشان باشد و بخشی هم ناشی از ناتوانی مدیران بالا دستی در مدیریت مجموعه و سپردن کامل امور به مدیران زیردستی باشد  که در مورد آخر مدیران بالادستی یا برخی تخلفات را متوجه نمی شوند که نشان از ضعف و نا کارآمدی ایشان دارد و یا تخلفات را نادیده گرفته و می پذیرند و این  نشان از متخلف بودن خود آنان است که درهردو صورت گناهی نابخشودنی است و باید پاسخگو باشند.نکته آخر اینکه در تخلفات پیش آمده و مباحث مربوط به آن اظهار نظرها ویادداشت های برخی افراد  در رسانه ها بویژه در فضای مجازی عموما اشاره به برخی بدیهیات داشته و اظهار نظرهایی غیر تخصصی است  که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته  و اهدافی غیر از آنچه باید از آنها دنبال می شود.

 

 

Template Design:Dima Group
Tool tip