economist

مصطفی تسلیمی پور مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ساوه ؛ از جمله چالش های مدیریت و برنامه ریزی شهری در شهرهای استان مرکزی،ناپایداری درآمد و هزینه در شهرداریها و تحقق برنامه تفریغ بودجه سالیانه مصوب شورای شهر است.به نظر می رسد عوامل مختلفی در ناپایداری اقتصادی شهر ها نقش دارند.بخشی از عوامل ریشه در نهادها و دستگاههای مختلف در امور شهری دارند.اما در این میان نقش مدیریت شهری مهمتر از سایر نهادها است.

مهمترین کارکردشورای شهر،برنامه ریزی اقتصادی و تلاش برای شفافیت و پایداری درآمد و مصارف است.

از وظایف ۳۷ گانه ذیل قانون شوراهای اسلامی شهر ،۱۸ وظیفه به بخش مالی و اقتصادی اختصاص دارد.مهمترین کارکرد شورای شهر تصویب بودجه و نظارت بر صحت درآمد ها و مصارف از طریق ذی حسابان معتمد و حسابرسان ،بررسی تفریغ بودجه و در نهایت انتشار صورت های مالی شهرداری و ارائه گزارش و اطلاع به شهروندان است. منابع درامدی ناشی از فروش اموال شهرداری،تغییر کاربریها،فروش مازاد تراکم،عوارض ناشی از ساخت و سازهاو مواد ۱۰۰ و.... کمیسیونهای مربوطه دارای بیشترین سهم در بودجه شهرداریها است.همچنین بخش قابل توجه درآمدشهرداریها ،واگذاری دارایهای سرمایه ای و مالی به صورتهای مختلف تشکیل سازمانها تحت نظارت شهرداریهاست که در دو شهر از شهرداریهای استان منابع گردش مالی قابل توجهی دارد که این شیوه مدیریت درامد و هزینه در شهرداری بدترین حالت و رویه اداره امور شهری و معمولا با چالش های مالی جدی مواجه می شوند.

بر اساس ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم،شهرداری و شورای شهر و سایر مراجع ذیربط از جمله شورای عالی استانها و هیئت وزیران موظف بودندتا پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به دگرگونی در نظام بودجه ریزی و درامد و مصارف شهرداریها اقدامات اساسی انجام دهند.مهمترین این اهداف عبارتند از:

۱ تبدیل عوارض پروانه ساختمانی به عوارض و بهای خدمات بهره برداری

۲تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی

۳تبدیل عوارض درآمد شهرداری به عوارض ناشی از مصارف

۴ تقویت سازوکار مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداریها

۵ تعیین ضمانت های اجرایی برای وصول عوارض و بهای خدمات شهری

۶ هدایت مصارف بودجه در حوزه وظایف اصلی و قانونی شهرداریها

۷ ممنوعیت پرداخت از اعتبارات شهرداریها به دستگاههای اجرایی.

بندهای ۶ و ۷ بر لزوم شفاف‌سازی بیشتر هزینه و مصارف شهرداری توجه دارد.  ادامه دارد

Template Design:Dima Group
Tool tip