economist

سید عباس طباطبایی حسینی مدیر مسئول دوهفته نامه استانی سیمانگار؛سرمقاله های دوشماره قبل نشریه به  آنجا رسید که وقتی شرایط کلی برای رفع مشکلات و حرکت به سوی رشد و ترقی و ارزیابی آن وجود دارد ولی از اقداماتی که صورت گرفته توفیقات لازم  و مورد انتظار حاصل نشده باید اصلاح سیستم و ساختار مدیریت در بخشهای مختلف قانونگذاری ، اجرا و کنترل پرداخت.

در هر امری پس از تشخیص کلی و طرح مسئله و مشکل و اطمینان از وجود آن باید به تشخیص و بررسی علل و عوامل  آن پرداخت.در بحث مدیریت،.. سازمانها و عوامل  مادی و انسانی موجود در آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند و برای تشخیص و بررسی درست و دقیق مشکلات و نیز سنجش کارآیی و بهره وری موجود در سازمانها و اقدام در جهت اصلاح و ارتقاء آنها باید سازمان و اجزاء تشکیل دهنده آن شامل فضا ومکان،تجهیزات و امکانات،افراد و قوانین اجراییِ تشخیصی و کنترلی حاکم بر آنها در همه سطوح مدیریتی از بالا تا پایین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل سیستم و سازمان  زمانی انجام  می شود که برنامه های کوتاه مدت،میان مدت  و بلند مدت و یا هریک از مراحل اجرایی این برنامه ها به اهداف مورد نظر خود دست نیافته باشد.در این شرایط باید هدف از وجود سازمان واقدامات آن و نیز نتایج حاصل از آن اقدامات بررسی و بایکدیگر مقایسه گردد تا میزان انطباق و انحراف آنها از یکدیگر و دلیل آن مشخص گردد و در صورت انحراف و عدم انطباق بین اهداف  و خروجی سازمان باید هریک از اجزاء سازمان شامل فضا و مکان،تجهیزات و امکانات و افراد ان تجزیه و مورد تحلیل قرار گیرند یعنی اینکه مشخص شود آیا این اجزاء امکان و قابلیت لازم و کارایی نسبی برای اقدام و عمل مناسب جهت تحقق اهداف را دارند یا نه؟.. واگر ندارند بطور مشخص دلیل آن چیست که اگر به خودشان و ظرفیتشان برگردد کار آسان تر است و با اصلاح یا تعویض و جایگزینی اجزاء مشکل حل خواهد شد و اگر اینگونه نباشد و مشکل به فرایند مدیریت و سیستم  برگردد کار مشکل تر خواهد بود.

البته در این مرحله هم دوجنبه وجود دارد یکی اینکه در فرایند کار ایراد و اشکال ماهوی و مسیر انحرافی وجود داشته باشد و دیگر اینکه مشکلات ناشی از نواقص قانونی  در دستورالعملها، آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی،نظارتی و کنترلی باشد.

اگر اشکال در فرآیند کار باشد تشخیص و رفع گلوگاهها و گره های کور در فرآیند کار در حجمی فشرده و سخت به عهده مدیران ارشد عملیاتی و مدیران فنی زیر مجموعه آنان است که بایستی از دقت نظر،ریزبینی،نکته سنجی،مهارت و تخصص بالایی در تجزیه و تحلیل سیستم برخوردار باشند.

اگر هم به ضعف قوانین و مقررات،دستورالمعلها،آیین نامه ها و بخشنامه ها برگردد تلاش و اقدام همه جانبه  برنامه ریزان اجرایی در هئیت دولت و نمایندگان  مجلس شورای اسلامی با بهره گیری از متخصصین امور را می طلبد.خلاصه اینکه از آنجا که بسیاری از قوانین،تکنولوژی و رویه های موجود در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه برگرفته از کشور های توسعه یافته است علاوه بر ضرورت بومی سازی آنها به اصلاحات زیادی برمبنای اصول حاکم بر کشورمان نیازمند است که توجه لازم و کافی به آن نشده است وشاید بتوان گفت اصلاح قوانین در شرایط کنونی کشور نه تنها برای اطمینان از تحقق اهداف دولت و مردم و جلوگیری از هدر رفت منابع مادی و انسانی کشور بلکه برای مهار و کنترل مدیران خاطی و جلوگیری از تعابیر مختلف و سودجویانه از قوانین و به تبع آن جلوگیری از فساد و تبعیض هایی که کم هم نیست ضرورت دارد.ونکته آخر اینکه با توجه به شرایط موجود تمام ساختار و سیستم مدیریتی کشور نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد و این امری است که مکرر در مکرر و برای همیشه باید درهمه سطوح مدیریت تداوم داشته باشد. 

Template Design:Dima Group
Tool tip