economist

همه روز های سال از نظرظاهری مثل هم هستند ولی بعضی از روز ها اتفاقات بزرگی را درون خودجای می دهندکه این اتفاقات بزرگ باعث ماندگاری و خاص شدن آن روز در تاریخ میشود

ما ازاین روزهای ماندگارو خاص از صدر اسلام تا کنون کم نداریم مثل روزمباهله،روزغدیرخم ،روزعاشوراو...و از زمان انقلاب اسلامی به بعدنیز روز12فروردین،روز12بهمن،روز22بهمن و...همه ما تقریبامیدانیم در این روز ها چه اتفاقات بزرگی افتاده که در تاریخ ماندگار شدند"امادرنهم دی چه اتفاقی افتادکه به جمع این روزهای ماندگار درتاریخ اضافه شده"

به فرموده رهبر انقلاب حماسه نهم دی از دو عنصرحضور گسترده مردمی و ایمان دینی  مردم تشکیل شده است و به نظربنده همین دو عامل هست که نهم دی ماه را متفاوت می کند

در توضیح مورد اول باید بگویم که این حرکت حرکتی عظیم بود که بار دیگربا اتحادو انسجام و یکپارچگی مردم به وقوع پیوست وبار دیگریاداوایل انقلاب را زنده کرد وجوانان که در اوایل انقلاب حضورنداشتند در نهم دی ماه آن را با تمام وجود حس کردند ودر حرکت عظیم نهم دی خواسته اصلی مردم حرکت درسایه دین و تبیین وعده های الهی بود

ودرتوضیح مورددوم نیز باید بگویم که حرکت نهم دی یک معجزه بزرگ که بواسطه ایمان دینی مردم به وقوع پیوست چرا که این ایمان قلبی بود که باعث شد مردم در صحنه بمانند در زمان فتنه چون صحنه غبارآلود است ماندن خیلی سخت است   اما مردم پشت ولی فقیه ماندن و سخن رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره)که فرمودند :پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد را عملی اثبات کردند

 "علی دیل فعال سیاسی و اجتماعی"

Template Design:Dima Group
Tool tip