economist

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه (سيدعباس طباطبايي حسيني)

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه (رضادليريان)

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه (طاهره قربانحسيني)

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه دكتر رضا صدرايي

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه سيدحسن خدامي

 

 

معرفی نامزدشورای اسلامی شهر ساوه ابوالفضل رحیمی

 

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه (مهندس محمد نادي )

مهندس علی اصغر آرمیده کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری؛ چون شهرداری نهادی فرهنگی است و همه فعالیتهایش زیر چتر فرهنگ باید انجام شود پس شهردار باید برای موفق عمل کردن فرهنگی باشد.

جوادخادمي ؛ كارشناس ارشد مديريت و فعال سياسي اجتماعي شهرستان ساوه

سیدحسن خدامی ؛  پس از تجربه چهار دوره شوراهای شهری و حضور تعداد زیادی داوطلب برای ورود به پنجمین دوره شوراها،

Template Design:Dima Group
Tool tip