economist

بقلم دكتر محمد ابوالمعصوم؛مدرس دانشگاه (2):

این روزها که وعده بصیرت کالاییست کمیاب؛ تو با شناخت مثال زدنی به حق استوانه نظام بودی و گفتمان حقیقی انقلاب ؛ روزیکه امام راحلمان گفت هاشمی زنده است تا انقلاب زنده است ،  تقدم و تاخر معنی را کسی لمس ننمود امروز می فهمیم که مهم حال فعلی افراد است ؛ چه انقلابیون که آلوده جاه ، مقام و فرزند و حزب شدند تو نشدی ؛ امروز می فهمیم که بازی با کلمات سیاسیون چقدر در ادبیات سیاسی تو خالی و بی معنی بود ؛ امروز داستان طلحه ،  زبیر و ابوذر ،سلمان بیشتر به معنی می رسد ؛ امروز بیشتر درک می کنیم وقتی امام ره شخص دوم را خلئیت نمود با چه عزمی در کنار مراد خود ایستادی و امام خامنه ای حفظ ا... چه تنهای تنهاست در این طوفان زمانه ؛ و چه بیرحمانه به تو تاختند وقتی رییس جمهور وقت را بی بصیرت نامیدی ؛ امروز بیشتر تورا می شناسیم ؛ هاشمی مگر تمام شدنیست...هاشمی یه تفکر بود یک بصیرت بود هاشمی  ؛ چه بی محتواست اگر بگوئیم معاونت جای کوچکی از تورا نیز پر خواهد کرد خیر ...ولی خوشحالیم که حرف های تو هرکدام به مرور روشن شده در ظلمات این روزها خود را می نمایاند  ؛ پس با عشقی دو چندان به مرادمان آقایان رهبرمان مو به مو و خط به خط حرفش را آویزه گوشمان میکنیم تا زبانم لال زبانم لال و زبانم لال در آینده دست افسوس بر زانو ننهیم که چه زود دیر می شود و از زبان تو میگوییم ...
سر خم می سلامت
شکند اگر سبویی

مطلب قبل:

مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخی تصمیم درست را بموقع وقاطع گرفته اند

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip