economist

اسماعيل کريمي در گفت وگو با خبرنگار روزنامه جام جم درساوه،

بااشاره به رسالت بنيادمسکن اظهارداشت: بنياد مسکن انقلاب اسلامي در روز 21 فروردين ماه مقارن با روزهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي ايران با درايت و نگاه تيزبين حضرت امام در راستاي بررسي مشکلات کشور تاسيس شد و حل مشکل سرپناه افراد مستمند جامعه رسالت اصلي اين نهاد بوده که همت مسوولين و مشارکت خيرين را مي طلبد.

وي افزود: تامين مسکن محرومان يکي از برنامه هاي اولويت دار بنياد مسکن ساوه است و در راستاي تحقق اين هدف 202 قطعه زمين به  متقاضيان واجد شرايط روستايي تسهيلات ويژه بهسازي مسکن تا سقف 250 ميليون ريال با بازپرداخت 15ساله  و با سود4درصد  واگذار شده است

رئيس بنيادمسکن انقلاب اسلامي ساوه تصريح کرد: لازم به ذکراست به هرميزان وتعدادي متقاضيان واجدشرايط در خواست نمايند امادگي جهت پرداخت را دارد.

کریمی بیان کرد:اين شهرستان روي گسل زلزله قرار دارد و بيشتر منازل روستايي آن نيز در زمره بافت فرسوده محسوب مي شوند به همين دليل بهسازي و مقاوم سازي منازل روستايي از امور ضروري است.

وی ادامه داد:سقف تسهيلات پرداختي دراين زمينه براي شهرهای زير25هزارنفرمانندغرق اباد،نوبران واوه 250ميليون ريال است که در چهارمرحله ومتناسب با پيشرفت درساخت واگذارمي شود ضمن اينکه براي ارايه اين تسهيلات محدوديتي در تعدادمتقاضيان وجود ندارد

کريمي بيان کرد: براي کليه روستاهاي بالاي 25خانواربخش مرکزي ونوبران طرح تهيه  شده و براي  روستاي باغ سفلي نيزدرسال 98طرح تهيه خواهدشد.

وي افزود:برای روستاي طرخوران,قلعک،عباس ابادنارباغي.اکبرابادقوچي  نیز طرح دردست تهيه است ومشاوردرحال مطالعه وتهيه نقشه مي باشد.

کريمي بيان کرد:همچنين مبلغ يکصدميليون تومان ازاعتبارات ملي به روستاي چمران اختصاص که طرح پروزه ان درقالب سنگ فرش و بعدازمشخص شدن پيمانکارمربوطه اقدام مي شود و مبلغ 210ميليون تومان ازاعتبارات داخلي بنيادوازمحل واگذاري ها به روستاي يولاق اختصاص یافته  باپیشرفت70درصدجدولگزاري آن انجام ومابقي درمرحله اجرااست.

وي اضافه کرد:مبلغ 75ميليون تومان ازاعتبارات داخلي ازمحل واگذاري اراضي به روستاي ياتان، 70ميليون تومان به روستاي  به باغ شيخ مبلغ 750ميليون ريال ازمحل اعتبارات استاني روستاي بندنقين جهت جدولگزاری و سنگ فرش اختصاص یافته  است

وي ادامه داد: طرح هادي روستاي اکبرآباد قوشچي در بخش نوبران و روستاهاي طرخوران، قلعک و عباس آباد نارباغي از توابع بخش مرکزي در دست اقدام است

وي افزود:طرح هادي در روستاهايي که داراي شرايط خاصي مانند تامين نشدن اعتبار در سال هاي گذشته،داشتن ساکنان دايمي و شرايط جمعيتي مانند روستاهاي آقچه قلعه، فستق، کله دشت، بندنقين و دربند اجرا شده است ر ئيس بنيادمسکن ساوه خاطرنشان کرد: اجراي طرح هادي براي روستاهاي آق کهريز، بالقلو، امام آباد، احمدآباد، ميچينک، اکبرآباد، مرادخانلو و قردين نيز پيش بيني شده است روستاي چمران از توابع بخش نوبران نيز با اعتبار يک ميليارد ريال براي محوطه سازي به استان معرفي شده است شماري از روستاهاي مذکور به علت تخصيص ناکافي اعتبار در مرحله برگزاري مناقصه و مشخص شدن پيمانکار براي اجراي طرح هادي هستند.

وي افزود: تعداد3قطعه زمين رايگان به افرادمعلول تحت پوشش بهزبستي داراي 2معلول درروستاي باغ شيخ و نورعلي بيگ زمين واگذاروتسهيلات مسکن روستايي وبهسازي نيزبه ان تعلق گرفته که درحال اجرا است گفتني است 20ميليون وام بلاعوض به انها اختصاص داده شده است، عمليات جدول گذاري، زيرسازي، محوطه سازي و آسفالت را از مهمترين فعاليت هاي صورت گرفته در روستاهابوده است.

 رئيس بنياد مسکن ساوه تصريح کرد: ساخت وسازهاي غيرمجازدر روستاها ازمشکلات عمده که گريبانگيردهياريها بنيادمسکن به دليل عدم رعايت شرايط فني اعم از طرح هادي ومقاوم سازي واحداث ساختمان هاي نا امن وغيرمقاوم باتوجه به وجودگسل هاي جوان جهت زلزله علي الخصوص درساوه وشهرستان هاي تابع تهديدجديددرشهرستان بوده ازمسولين تقاضا مي گرددنسبت به اطلاع رساني وهدايت متقاضيان نسبت به احداث ساختمان هاي مقاوم واستفاده از تملکات دولتي دراولويت کارقرارگيرد

کريمي بيان کرد:جهت جلوگيري ازساخت وسازغيرمجازدر روستا اعم از دهياروبخشداران بخش مرکزي بااهتمام وجديت وهمچنين تشکيل پرونده هاي کميسيون ماده 99سريعا اقدام وضمانت اجرايي بحث احکام صادره از طريق کميسيون مربوطه به دهياران وبخشداريهااز مراجع ذيربط نسبت به اجرايي نمودن وتوقف درتخلفات صورت پذيرد.

وي افزود:دربحث مقاوم سازي عدم اطلاع رساني وعدم تشويق.وترغيب مردم نسبت به مقاوم سازي وشرايط اقتصادي از عمده مشکلات درراستاي مقاوم سازي مسکن تاثيرگذاربوده است.

وي ادامه داد:تعداد13هکتاراز اراضي دولتي بخش مرکزي ونوبران رفع تصرف وبه دولت عودت گرديد  خبرنگار لیلا گراوند

Template Design:Dima Group
Tool tip