economist

در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال شهرستان زرندیه ریزی شناسایی طرح های اقتصاد مقاومتی در زرندیه به تصویب رسید.

در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال شهرستان زرندیه شناسایی طرح های مختلف در حوزه های اقتصاد مقاومتی در شهرها و بویژه اشتغال پایدار و در روستاهای هدف، اجرایی کردن طرح های اقتصاد مقاومتی در روستای های هدف و پایلوت صدرآباد و علیشار به تصویب رسید.

جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال شهرستان زرندیه هرماه با حضور روسای ادارات و بانک های این شهرستان تشکیل می شود

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip