economist

بنام خداوند مهربان
بنام سعادت ملت ایران

با تبریک به مناسبت پایان سال 1396
سالی سراسر استقامت وصبوری مردمان کشورم که انصافا نجیبانه سخنان رهبری معظم را بردیده نهاده ؛ صبورانه مقاومت کردند.وامابرخی مسئولین گاهی نظاره گر جنگ نابرابر دخل وخرج قشرکثیر جامعه بیش نبودند .
یکسال گذشت...
مرور کنیم سخنان رهبرانقلاب را که درتوضیح وتوصیف اقتصاد مقاومتی فرمودند:
در این اقتصاد هم روند پیشرفت کشور حفظ می شود و هم آسیب پذیری نظام اقتصادی درمقابل ترفندهای دشمنان کاهش می یابد. همچنین فرمودند: افزایش نقدینگی یکی از ریشه های مشکلات فعلی است باید باهمفکری و تکیه بر عمل و تجربه راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کرد...
مسئولین محترم عمل خود را مرور کنند؛چه میزان ارج نهادند وانجام وظیفه نمودند؟!
به صراحت میگویم در سال ۹۶ با تمام فراز و نشیبها حقیقتا به مردم نجیب نمره ای کمتر از بیست نمیشود داد و به کارگزاران بیشتر از نمره ده .
فرصت خدمت کوتاه و مجال جبران کم ؛ پس فرض است برای این مردم انقلابی جان دهید و خدمت کنید .
سال ۱۳۹۷ را شروع می کنیم با شعار حمایت از تولید ملی .از زیربناهای مهم اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی و تولیدملی است.پس تولید کننده داخلی با تولید کیفی داخلی شان ملیت ایرانی را پاس داشته و مردم نیز با رجوع به تولید داخلی و ملی پاس بداریم این مجاهدت قابل تقدیر را انشا ا...
عیدتان مبارک
محمد ابوالمعصوم

 

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip