economist

"مهدی صفا خلج" مدیر مدیر امور مالی و ذیحساب شهرداری ساوه  گفت:

با اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه بر اساس محاسبات انجام شده پیش بینی می شد که بودجه شهرداری ساوه حدود 30 درصد کاهش داشته باشد اما توزیع نامناسب آن موجب گردید که این کاهش در شهرداری ساوه با کاهش 75 درصدی مواجه شود .

وی با بیان اینکه در 9 ماهه امسال فقط حدود 30 درصد از بودجه شهرداری محقق شده است، افزود: درآمد شهرداری از ماهانه 17 میلیارد تومان در سال گذشته به هر ماه 5 میلیارد تومان در سالجاری کاهش یافته است

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip